ماه فروردین

فال جذب متولدین فروردین

هرگز نمی توانیم چیزی را جذب کنیم، مگر این که شکر داشته هامان را به جای آوریم. در حقیقت، اگر کسی بابت همه چیز زندگی خود شاکر می بود، هیچ گاه نیاز به درخواست کردن نداشت، زیرا پیش از این که درخواست کند، به او داده می شود. این است قدرت شکرگزاری