ماه اسفند

فال جذب متولدین اسفند

قانون جذب لغزش ناپذیر است. هر کس هرچه را درخواست می کند، دریافت می دارد؛ حتی اگر در بیشتر مواقع فرد آگاه نباشد که چیزی را دارد طلب می کند که نمی خواهد. چنین زیبایی مطلقی در قانون جذب است و چنان پذیرا و بخشنده است که از طریق آن می توانیم طعم زندگی را بچشیم.
قانون هرگز تغییر نمی کند؛ باید یاد بگیریم چگونه هماهنگ با قانون جذب زندگی کنیم. سنگین ترین تکلیف آدمی همین است.