فال تماس میگیرد یا نه - روزانه

.این فال در رابطه با با خبر شدن از تماس یا پیغام و باخبر شدن از شخص،استفاده می شود .بهتر است به اولین پاسخ برای یک نیت اکتفا کنید. در صورت تکرار ممکن است پاسخ های متفاوتی دریافت کنید .اگر تعداد کارتهای قرمز بیشتر باشد، پاسخ مثبت است
نشان ماه تولد خود را انتخاب کنید