فال تاروت بله خیر

ماه مرداد

فال تاروت بله خیر متولدین مرداد

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت درویش - معکوس
کارت شما: درویش - معکوس
توضیحات کارت:
بی خردی - ناپختگی
خیانت - احتیاط کن

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت به دار آویخته
کارت شما: به دار آویخته
توضیحات کارت:
تحمل مشکلات - تسلیم و رضا - محرومیت - ایثار و رضایت
توقفی در زندگی شخص - تصمیمات وارونه و نادرست

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت چرخ اقبال
کارت شما: چرخ اقبال
توضیحات کارت:
تغییرات موفقیت آمیز - چرخش غیرمنتظره اقبال
تغییر سرنوشت در جهت مثبت - شرایط جدید
ایجاد تغییر و تحول نمودن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت رستاخیز - معکوس
کارت شما: رستاخیز - معکوس
توضیحات کارت:
برای رسیدن به خوشبختی با شکست روبرو شدن
طلاق - جدایی - ضرر و زیان مالی
ترس از مرگ - ضعف - بیداری از خواب و خیال

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت اعتدال - معکوس
کارت شما: اعتدال - معکوس
توضیحات کارت:
نزاع و مشاجره - امکان ورشکستگی یا موردی مشابه آن
جدایی - ترکیبات ناموفق

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کائنات
کارت شما: کائنات
توضیحات کارت:
تکامل - پاداش - پیروزی در مسئولیت ها و تعهدات
موفقیت بزرگ - تغییر محل اقامت
ورود به یک حالت آگاهی کیهانی - رسیدن به آرزوها

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ابله - معکوس
کارت شما: ابله - معکوس
توضیحات کارت:
جهالت - سرگردانی - اسراف
ندانم کاری - بی قیدی
انتخاب و پیشنهاد نادرست
شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد