فال تاروت بله خیر

ماه شهریور

فال تاروت بله خیر متولدین شهریور

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت پاپ بانو - معکوس
کارت شما: پاپ بانو - معکوس
توضیحات کارت:
غرور و خودبینی - لذت های شهوانی و نفسانی
خوش باوری - درک نکردن حقایق

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت برج
کارت شما: برج
توضیحات کارت:
فرو ریختگی - سقوط - اتفاق غیر منتظره
کسب بینش ناگهانی - غافلگیر شدن
تغییر ناخواسته روش زندگی - ضربه ناگهانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت چرخ اقبال - معکوس
کارت شما: چرخ اقبال - معکوس
توضیحات کارت:
اقدامی که با شکست روبرو می شود - سرمایه گذاری بی حاصل
پسرفت - شرایط جدید مستلزم شهامت است
آنچه کاشته ای درو خواهی کرد

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کائنات - معکوس
کارت شما: کائنات - معکوس
توضیحات کارت:
ترس از تغییر
وابستگی بیش از حد به محل اقامت یا شغل
ایستایی و سکون

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ارابه
کارت شما: ارابه
توضیحات کارت:
پیروزی - آماده سازی برای تغییرات بزرگ - مسافرت دور
بر هر نوع ضعفی غلبه کردن (از قبیل بیماری - مشکلات مالی - شهوات پست حیوانی یا هرنوع دشمنی)
این کارت مخصوص کسانی است که به بزرگی می رسند
قدرتهای جسمانی و فکری که به مقصد هدایت می شوند

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت رستاخیز
کارت شما: رستاخیز
توضیحات کارت:
نجات - رستگاری - رهایی
تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره
زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد
تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت عدالت
کارت شما: عدالت
توضیحات کارت:
عدالت اجرا خواهد شد - غیر حقیقی از حقیقی میبایست جدا شود
موضوعات قانونی به نتیجه می رسند
به ثمره اعمال خود رسیدن
عبور از یک مرحله سخت و حساس
بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است