فال تماس میگیرد یا نه

فال تماس میگیرد یا نه

.این فال در رابطه با با خبر شدن از تماس یا پیغام و باخبر شدن از شخص،استفاده می شود .بهتر است به اولین پاسخ برای یک نیت اکتفا کنید. در صورت تکرار ممکن است پاسخ های متفاوتی دریافت کنید .اگر تعداد کارتهای قرمز بیشتر باشد، پاسخ مثبت است

در این بخش ما براساس دوره ای که شما می خواهید فال ها را دسته بندی کرده ایم،لطفا بر اساس جوابی که می خواهید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.