فال تماس میگیرد یا نه

فال تماس میگیرد یا نه

.این فال در رابطه با با خبر شدن از تماس یا پیغام و باخبر شدن از شخص،استفاده می شود .بهتر است به اولین پاسخ برای یک نیت اکتفا کنید. در صورت تکرار ممکن است پاسخ های متفاوتی دریافت کنید .اگر تعداد کارتهای قرمز بیشتر باشد، پاسخ مثبت است
ماه آبان

فال تماس میگیرد یا نه متولدین آبان

اگر تعداد کارتهای قرمز بیشتر باشد، پاسخ مثبت است

بازگشت به فال تماس میگیرد یا نه
ماه اشتباه را انتخاب کرده اید؟ میتوانید ماه مورد نظر خود را اینجا پیدا کنید