ماه آذر

فال جذب متولدین آذر

یادت باشه قرار نیست تو بار مشکلاتو به دوش بکشی... قرار نیست تو با مشکلات بجنگیی ... فقط درخواست کن و بارتو بسپار به خدا ... وظیفه تو شادی و لذت بردن از زندگیه ... وایسا کنار و ببین خدا و کائنات چه جوری همه چیزو طبق خواستت مهیا میکنه !