فال نوستراداموس - روزانه

به جرات می توان گفت تا زمان حاضر نوستراداموس مشهورترین پیشگو در تاریخ این جهان می باشد،گذشت زمان و به حقیقت پیوستن این پیشگویی ها خود اثبات این جمله است. نوستراداموس ادعا کرد که پیش بینی های منتشر شده خود را بر اساس ستاره شناسی ، سیارات و صور فلکی در رابطه با زمین پایه گذاری می کند. فال نوستراداموس همانند پیشگویی های او پیروان زیادی دارد و از محبوبیت بسیاری برخوردار است.
نشان ماه تولد خود را انتخاب کنید