فال تاروت بله خیر

ماه فروردین

فال تاروت بله خیر متولدین فروردین

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت استقامت
کارت شما: استقامت
توضیحات کارت:
خویشتن داری - نیروی معنوی که بر نیروی نفسانی غلبه می کند
عشقی که بر تنفر پیروز می گردد
شهامت - برحسب وظیفه و عدالت

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت سلطان - معکوس
کارت شما: سلطان - معکوس
توضیحات کارت:
از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن
کنترل را از دست دادن
فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت رستاخیز
کارت شما: رستاخیز
توضیحات کارت:
نجات - رستگاری - رهایی
تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره
زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد
تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت عشاق
کارت شما: عشاق
توضیحات کارت:
انتخاب - ازدواج - عشق و زیبایی
یک تصمیم گیری مهم
انتخاب مابین دو عشق یا دو راه
کشمکش مابین عشق ظاهری و حقیقی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت دیو - معکوس
کارت شما: دیو - معکوس
توضیحات کارت:
شروع یک درک معنوی
برطرف کردن زنجیرهای اسارت مادی
قادر به تصمیم گیری نبودن - ضعف و ناتوانی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت سلطان بانو
کارت شما: سلطان بانو
توضیحات کارت:
ثروت مادی - ازدواج - به ثمر رساندن استعدادها
رونق و باروری برای والدین، هنرمندان یا اشخاصی که در زمینه های خلاق فعالیت می کنند

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت برج - معکوس
کارت شما: برج - معکوس
توضیحات کارت:
ظلم و ستم - اتهامات دروغ
بازیافتن آزادی جسم یا جان به قیمت سنگین
بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است