فال تاروت بله خیر

ماه دی

فال تاروت بله خیر متولدین دی

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت به دار آویخته
کارت شما: به دار آویخته
توضیحات کارت:
تحمل مشکلات - تسلیم و رضا - محرومیت - ایثار و رضایت
توقفی در زندگی شخص - تصمیمات وارونه و نادرست

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ستاره
کارت شما: ستاره
توضیحات کارت:
آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید
بینش - الهام - سلامتی
استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت عشاق
کارت شما: عشاق
توضیحات کارت:
انتخاب - ازدواج - عشق و زیبایی
یک تصمیم گیری مهم
انتخاب مابین دو عشق یا دو راه
کشمکش مابین عشق ظاهری و حقیقی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کائنات
کارت شما: کائنات
توضیحات کارت:
تکامل - پاداش - پیروزی در مسئولیت ها و تعهدات
موفقیت بزرگ - تغییر محل اقامت
ورود به یک حالت آگاهی کیهانی - رسیدن به آرزوها

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت خورشید
کارت شما: خورشید
توضیحات کارت:
خوشبختی و سعادت - یک ازدواج خوب
موفقیت - حصول - آزادی
تکامل در هنرها، علوم و موقعیت های اجتماعی
بازدهی و شکوفایی استعدادها

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ماه
کارت شما: ماه
توضیحات کارت:
کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال
خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن
اغفال - دشمنان پنهان

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت سلطان بانو
کارت شما: سلطان بانو
توضیحات کارت:
ثروت مادی - ازدواج - به ثمر رساندن استعدادها
رونق و باروری برای والدین، هنرمندان یا اشخاصی که در زمینه های خلاق فعالیت می کنند
بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است