فال تاروت بله خیر

ماه بهمن

فال تاروت بله خیر متولدین بهمن

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت درویش
کارت شما: درویش
توضیحات کارت:
آینده نگری - تدبیر - مشاوره در سکوت - انزوا
کسب خرد و دانایی از نیروهای مافوق
ملاقات با کسی در جهت راهنمایی
لزوم یک مسافرت به منظور حصول آگاهی

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت پاپ بانو
کارت شما: پاپ بانو
توضیحات کارت:
ترس از آینده - آگاهی از یک حقیقت - دارای حس پیشگویی و بصیرت - دریافت الهامات
اگر مرد هستید، نماینده زن کاملی است که همه مردان آرزوی او را دارند
اگر زن هستید، نشان دهنده آن است که چنین خصوصیتی را در خود یا در شخصی از نزدیکان می یابید

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت سلطان بانو - معکوس
کارت شما: سلطان بانو - معکوس
توضیحات کارت:
ضرر و زیان مالی - فقر
مسائل روانی احتمال دارد ایجاد بی ثباتی نماید
احتمال ویرانی یا تنگنا بوسیله عواملی نظیر اختلاف و غیره
اسراف و عیاشی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت اعتدال
کارت شما: اعتدال
توضیحات کارت:
مدیریت صحیح - لیاقت و استادی
کار را با هماهنگی دیگران پیش بردن
به نقشه های خود جامه عمل پوشاندن
تجزیه و تحلیل کردن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت عدالت
کارت شما: عدالت
توضیحات کارت:
عدالت اجرا خواهد شد - غیر حقیقی از حقیقی میبایست جدا شود
موضوعات قانونی به نتیجه می رسند
به ثمره اعمال خود رسیدن
عبور از یک مرحله سخت و حساس

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت انتقال
کارت شما: انتقال
توضیحات کارت:
تغییر و تحول - انهدامی که به دنبالش نوسازی باشد
تغییر شکل - تغییری امکان دارد در آگاهی ایجاد شود
تولد اندیشه های نو - فرصت های جدید

همچنین بخوانید:  فال تاروت کائنات

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ارابه
کارت شما: ارابه
توضیحات کارت:
پیروزی - آماده سازی برای تغییرات بزرگ - مسافرت دور
بر هر نوع ضعفی غلبه کردن (از قبیل بیماری - مشکلات مالی - شهوات پست حیوانی یا هرنوع دشمنی)
این کارت مخصوص کسانی است که به بزرگی می رسند
قدرتهای جسمانی و فکری که به مقصد هدایت می شوند
بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است