فال تاروت بله خیر

ماه اسفند

فال تاروت بله خیر متولدین اسفند

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ماه
کارت شما: ماه
توضیحات کارت:
کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال
خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن
اغفال - دشمنان پنهان

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت برج
کارت شما: برج
توضیحات کارت:
فرو ریختگی - سقوط - اتفاق غیر منتظره
کسب بینش ناگهانی - غافلگیر شدن
تغییر ناخواسته روش زندگی - ضربه ناگهانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت درویش - معکوس
کارت شما: درویش - معکوس
توضیحات کارت:
بی خردی - ناپختگی
خیانت - احتیاط کن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت به دار آویخته - معکوس
کارت شما: به دار آویخته - معکوس
توضیحات کارت:
کوشش بیهوده - پیش نگری غلط - ماده گرایی
مبارزه با نیروهای معنوی - خودبینی و تکبر

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت انتقال - معکوس
کارت شما: انتقال - معکوس
توضیحات کارت:
مصیبت - انقلاب - شورش
یک دوره رکود و کسادی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت استقامت - معکوس
کارت شما: استقامت - معکوس
توضیحات کارت:
سوءاستفاده از قدرت
ناهماهنگی - ضعف نیروی اخلاقی
تحت تسلط نیروی نفسانی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت چرخ اقبال - معکوس
کارت شما: چرخ اقبال - معکوس
توضیحات کارت:
اقدامی که با شکست روبرو می شود - سرمایه گذاری بی حاصل
پسرفت - شرایط جدید مستلزم شهامت است
آنچه کاشته ای درو خواهی کرد
خیر - پاسخ نیت یا سوال شما منفی است