فال تاروت بله خیر

ماه اردیبهشت

فال تاروت بله خیر متولدین اردیبهشت

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت انتقال
کارت شما: انتقال
توضیحات کارت:
تغییر و تحول - انهدامی که به دنبالش نوسازی باشد
تغییر شکل - تغییری امکان دارد در آگاهی ایجاد شود
تولد اندیشه های نو - فرصت های جدید

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت عدالت - معکوس
کارت شما: عدالت - معکوس
توضیحات کارت:
مشکلات قانونی - بی عدالتی
از سخت گیری بیش از اندازه دوری کنید
از قضاوتهای عجولانه و بیرحمانه بپرهیزید

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کائنات - معکوس
کارت شما: کائنات - معکوس
توضیحات کارت:
ترس از تغییر
وابستگی بیش از حد به محل اقامت یا شغل
ایستایی و سکون

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ابله
کارت شما: ابله
توضیحات کارت:
یک پیشنهاد تازه - انگیزه - نیروی زندگی
آرزومند است هدف بزرگی را به انجام رساند
می بایست مراقب باشد تا انتخاب صحیحی نماید

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کیمیاگر - معکوس
کارت شما: کیمیاگر - معکوس
توضیحات کارت:
اراده ناپایدار - بی تصمیمی - بی لیاقتی
استفاده از قدرت برای مقاصد مخرب - بیماری روانی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت درویش - معکوس
کارت شما: درویش - معکوس
توضیحات کارت:
بی خردی - ناپختگی
خیانت - احتیاط کن

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت اعتدال - معکوس
کارت شما: اعتدال - معکوس
توضیحات کارت:
نزاع و مشاجره - امکان ورشکستگی یا موردی مشابه آن
جدایی - ترکیبات ناموفق
خیر - پاسخ نیت یا سوال شما منفی است