فال تاروت بله خیر

ماه خرداد

فال تاروت بله خیر متولدین خرداد

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ماه - معکوس
کارت شما: ماه - معکوس
توضیحات کارت:
ریسک نکنید بهتر است
بی ثباتی - وضعیت بحرانی - ناپایداری

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ابله - معکوس
کارت شما: ابله - معکوس
توضیحات کارت:
جهالت - سرگردانی - اسراف
ندانم کاری - بی قیدی
انتخاب و پیشنهاد نادرست

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت اعتدال
کارت شما: اعتدال
توضیحات کارت:
مدیریت صحیح - لیاقت و استادی
کار را با هماهنگی دیگران پیش بردن
به نقشه های خود جامه عمل پوشاندن
تجزیه و تحلیل کردن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت عدالت
کارت شما: عدالت
توضیحات کارت:
عدالت اجرا خواهد شد - غیر حقیقی از حقیقی میبایست جدا شود
موضوعات قانونی به نتیجه می رسند
به ثمره اعمال خود رسیدن
عبور از یک مرحله سخت و حساس

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ستاره
کارت شما: ستاره
توضیحات کارت:
آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید
بینش - الهام - سلامتی
استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کیمیاگر
کارت شما: کیمیاگر
توضیحات کارت:
اراده - مهارت های سازمان یافته - شروع کار جدید
استعدادهای خلاق
از نیروهای مافوق مدد گرفتن - آرزو کردن و جامه عمل به آن پوشاندن

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت عشاق
کارت شما: عشاق
توضیحات کارت:
انتخاب - ازدواج - عشق و زیبایی
یک تصمیم گیری مهم
انتخاب مابین دو عشق یا دو راه
کشمکش مابین عشق ظاهری و حقیقی
بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است