فال تاروت بله خیر

ماه تیر

فال تاروت بله خیر متولدین تیر

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت درویش
کارت شما: درویش
توضیحات کارت:
آینده نگری - تدبیر - مشاوره در سکوت - انزوا
کسب خرد و دانایی از نیروهای مافوق
ملاقات با کسی در جهت راهنمایی
لزوم یک مسافرت به منظور حصول آگاهی

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ابله
کارت شما: ابله
توضیحات کارت:
یک پیشنهاد تازه - انگیزه - نیروی زندگی
آرزومند است هدف بزرگی را به انجام رساند
می بایست مراقب باشد تا انتخاب صحیحی نماید

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت سلطان - معکوس
کارت شما: سلطان - معکوس
توضیحات کارت:
از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن
کنترل را از دست دادن
فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت انتقال - معکوس
کارت شما: انتقال - معکوس
توضیحات کارت:
مصیبت - انقلاب - شورش
یک دوره رکود و کسادی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ستاره
کارت شما: ستاره
توضیحات کارت:
آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید
بینش - الهام - سلامتی
استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت اعتدال - معکوس
کارت شما: اعتدال - معکوس
توضیحات کارت:
نزاع و مشاجره - امکان ورشکستگی یا موردی مشابه آن
جدایی - ترکیبات ناموفق

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کائنات
کارت شما: کائنات
توضیحات کارت:
تکامل - پاداش - پیروزی در مسئولیت ها و تعهدات
موفقیت بزرگ - تغییر محل اقامت
ورود به یک حالت آگاهی کیهانی - رسیدن به آرزوها
بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است