فال تاروت بله خیر

ماه مهر

فال تاروت بله خیر متولدین مهر

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ارابه
کارت شما: ارابه
توضیحات کارت:
پیروزی - آماده سازی برای تغییرات بزرگ - مسافرت دور
بر هر نوع ضعفی غلبه کردن (از قبیل بیماری - مشکلات مالی - شهوات پست حیوانی یا هرنوع دشمنی)
این کارت مخصوص کسانی است که به بزرگی می رسند
قدرتهای جسمانی و فکری که به مقصد هدایت می شوند

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت خورشید
کارت شما: خورشید
توضیحات کارت:
خوشبختی و سعادت - یک ازدواج خوب
موفقیت - حصول - آزادی
تکامل در هنرها، علوم و موقعیت های اجتماعی
بازدهی و شکوفایی استعدادها

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ستاره
کارت شما: ستاره
توضیحات کارت:
آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید
بینش - الهام - سلامتی
استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کیمیاگر - معکوس
کارت شما: کیمیاگر - معکوس
توضیحات کارت:
اراده ناپایدار - بی تصمیمی - بی لیاقتی
استفاده از قدرت برای مقاصد مخرب - بیماری روانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت چرخ اقبال - معکوس
کارت شما: چرخ اقبال - معکوس
توضیحات کارت:
اقدامی که با شکست روبرو می شود - سرمایه گذاری بی حاصل
پسرفت - شرایط جدید مستلزم شهامت است
آنچه کاشته ای درو خواهی کرد

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت عدالت - معکوس
کارت شما: عدالت - معکوس
توضیحات کارت:
مشکلات قانونی - بی عدالتی
از سخت گیری بیش از اندازه دوری کنید
از قضاوتهای عجولانه و بیرحمانه بپرهیزید

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت پاپ اعظم - معکوس
کارت شما: پاپ اعظم - معکوس
توضیحات کارت:
نسبت به افکار تازه انعطاف داشتن
غیر تشریفاتی
نسبت به سنتهای جامعه بی اعتنا بودن
شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد