فال تاروت بله خیر

ماه آبان

فال تاروت بله خیر متولدین آبان

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت دیو
کارت شما: دیو
توضیحات کارت:
دارای حس جاه طلبی و شهرت
موفقیت مادی - رسیدن به قدرت های دنیوی
اسیر ماده و امور دنیوی - خشونت - دیو صفتی - احساسات عاری از فهم

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت استقامت - معکوس
کارت شما: استقامت - معکوس
توضیحات کارت:
سوءاستفاده از قدرت
ناهماهنگی - ضعف نیروی اخلاقی
تحت تسلط نیروی نفسانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت درویش - معکوس
کارت شما: درویش - معکوس
توضیحات کارت:
بی خردی - ناپختگی
خیانت - احتیاط کن

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت پاپ بانو
کارت شما: پاپ بانو
توضیحات کارت:
ترس از آینده - آگاهی از یک حقیقت - دارای حس پیشگویی و بصیرت - دریافت الهامات
اگر مرد هستید، نماینده زن کاملی است که همه مردان آرزوی او را دارند
اگر زن هستید، نشان دهنده آن است که چنین خصوصیتی را در خود یا در شخصی از نزدیکان می یابید

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ستاره
کارت شما: ستاره
توضیحات کارت:
آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید
بینش - الهام - سلامتی
استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت به دار آویخته - معکوس
کارت شما: به دار آویخته - معکوس
توضیحات کارت:
کوشش بیهوده - پیش نگری غلط - ماده گرایی
مبارزه با نیروهای معنوی - خودبینی و تکبر

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت کائنات - معکوس
کارت شما: کائنات - معکوس
توضیحات کارت:
ترس از تغییر
وابستگی بیش از حد به محل اقامت یا شغل
ایستایی و سکون
شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد