فال تاروت بله خیر

ماه آذر

فال تاروت بله خیر متولدین آذر

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت انتقال
کارت شما: انتقال
توضیحات کارت:
تغییر و تحول - انهدامی که به دنبالش نوسازی باشد
تغییر شکل - تغییری امکان دارد در آگاهی ایجاد شود
تولد اندیشه های نو - فرصت های جدید

این کارت مربوط به زمان گذشته است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت ستاره - معکوس
کارت شما: ستاره - معکوس
توضیحات کارت:
کله شقی - بدبینی - فاقد بینش - تردید
سرقت - ضرر
احتمال بیماری های روحی و روانی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت سلطان
کارت شما: سلطان
توضیحات کارت:
رهبری - فعالیت فکری - اقتدار - به استقلال عمل رسیدن - حمایت پدرانه - اختیارات
نتایج عمل - میوه های زحمت
قدرت مبارزه گر

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت درویش
کارت شما: درویش
توضیحات کارت:
آینده نگری - تدبیر - مشاوره در سکوت - انزوا
کسب خرد و دانایی از نیروهای مافوق
ملاقات با کسی در جهت راهنمایی
لزوم یک مسافرت به منظور حصول آگاهی

این کارت مربوط به زمان حال است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت برج
کارت شما: برج
توضیحات کارت:
فرو ریختگی - سقوط - اتفاق غیر منتظره
کسب بینش ناگهانی - غافلگیر شدن
تغییر ناخواسته روش زندگی - ضربه ناگهانی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت رستاخیز
کارت شما: رستاخیز
توضیحات کارت:
نجات - رستگاری - رهایی
تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره
زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد
تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

این کارت مربوط به زمان آینده است

فال تاروت کبیر بله خیر - کارت خورشید - معکوس
کارت شما: خورشید - معکوس
توضیحات کارت:
تیره شدن نقشه های آینده - دردسر در ازدواج
احتمال ضرر شغلی یا خانوادگی - نامزدی به هم خورده
بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است